19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi Nedir? 19 Mayıs Hakkında Atatürk'ün Sözleri ve 19 Mayıs Şiirleri

Merhabalar,

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldiği gündür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Stadlarda yapılan gösteriler artık sadece okullarda yapılıyor.

Sivas Kongresi'nde "Ya bağımsızlık, Ya ölüm" ilkesi kabul edilerek yurt düşmandan kurtarılıncaya dek savaşmaya and içildi.

19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. Bugün aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızdır.

19 Mayıs'ın Önemi

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başlamış, bu tarihten sonraki süreç tam bir bağımsızlık mücadelesi şeklinde geçmiştir.

Türkler için 19 Mayıs 1919 günü millî bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.

Marş ile birlirte okumak isteyenler için; (3:50)

19 Mayıs Nedir ve Zaferle İlgili Bazı Sözler

 • 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
 • Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir.
 • 19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür.
 • Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.
 • Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.
 • 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.
 • Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
 • Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.
 • Zafer, barışın en kısa yoludur.
 • Gençler, sizler sizlerden öncekileri tanıyın ki, sizden sonrakiler de sizi tanısın.
 • Geçmişini bilen bir kuşak, geleceğe daha kuvvetli sarılır.

Ulu Önder Atatürk'ün Milli Birlik ve Beraberlik, Bağımsızlık ve 19 Mayıs’ı Bayram Olarak Armağan Ettiği Türk Gençliği ile İLGİLİ BAZI SÖZLERİ

 • “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”
 • “Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyliyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakarlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” (1919)

 • “Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.” (1923)

 • “Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez” (1919)

 • "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.” (Nutuk)

 • “Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur.” 1927 (Nutuk I, S. 13-14)

 • “Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtlarından ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” (21 Haziran 1922)

 • “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

 • “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.”

 • “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”

 • “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”

 • "Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim” Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü, (1952): Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II.Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara: s.76.

 • “Bir amaca doğru yürürken, kişisel düşünce ve çıkarları, bir tarafa bırakarak, el ele vermek icap eder; başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki, bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır.” (1923)

 • “Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ideal kabul etti. Biliyorsunuz ki, asırlarca meydana gelen mücadeleler ve bunların neticeleri olarak da büyük tarihi zaferler vardır. Fakat o zaferleri kazananlar kendi ideallerinin değil, şunun bunun hırsı peşinde kul köle olarak bulunmuşlardır. Halbuki milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ideal, milli onur, gerçek etken olmuştur.” (1925)

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve genel durum ile ilgili olarak, Hatıralarında, Nutuk, Söylev ve Demeçlerinde geçen önemli sözleri

 • Atatürk, Ankara Halkevi’nde yaptığı bir konuşmasında, 19 Mayıs 1919 gününü ve Gençlik Marşı’nın tarihsel anlamını şu sözlerle değerlendirmişti: “Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti’ne güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum... O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı.” Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.284.
 • “Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da millî hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak... İşte İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da, Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur...Türk’ün haysiyeti ve gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklâl ya ölüm! Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara , 1989, s.1 vd.
 • Millî Mücadele’ye hazırlanan Mustafa Kemal, İstanbul’da bulunduğu sıralarda, devletin içinde bulunduğu durumun muhâsebesini yapıyordu. Mondros Mütârekesi yapıldıktan hemen sonra İngilizlerin Türkler hakkındaki şikayetleri üzerine Anadolu’ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa, bütün doğu illeri için Ordu Müfettişliği yetkisini de alıyordu. tarihî misyonunu yerine getirmek için önemli bir fırsat yakalayan Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezaretinden çıkarken şöyle diyordu, “Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum, tarif edemem. Nezaretten çıkarken, heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir âlem, kanatlarını çırparak uçmağa hazırlanan bir kuş gibi idim”. Atatürk’ün Hatıraları, s.111.
 • Atatürk, Samsun’a çıkışından üç gün sonra, 22 Mayıs 1919’da, Ordu müfettişi olarak, Samsun’dan İstanbul’a gönderdiği raporda, “Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” diyerek “millet” gerçeğini ortaya koymuştur. atam.gov.tr

Atatürk ile ilgili çok güzel bir anı...

Araştırmacı yazar Eflatun Cem GÜNEY anılarında, Samsun’da bir lisede geçen olayda, Atatürk Coğrafya dersinde çocuklardan birisine yurt haritası çizdirir. Tahtada bulunan çocuk kendisine güvenen bir rahatlıkla tebeşiri yürüttü, yürüttü ve umulmadık bir çabuklukla yurt haritasını yazı tahtası üzerinde çizgileştirdi. Atatürk şöyle bir baktı. Sonra tatlı, yumuşak bir sesle “Oğlum, dedi; Şu senin haritada bir yıllık yurt parçası sınırlarımızın dışında kaldı.”

Bu tomurcuk yavrunun körpe zekası bir çift mavi gözle kamaşmıştı. Bilerek bilmeyerek tebeşiri uzattı. Atatürk’de çocuğun titreyen parmaklarından aldı. Ve güney sınırlarımızı düzeltti. Herkes göz kulak kesilmişti, çizdiği sınır Hatay topraklarından geçiyordu. Çocuğa döndü :

“Böyle olmayacak mı? dedi. Bu küçük çocuk büyük bir cevap verdi. “SINIRLARIMIZ ÇİZDİĞİNİZ YERDEN GEÇER” işte bu sorgu, bu cevap yalnız o sınıfın değil bütün milletin yüreğini tutuşturan yeni bir ülkü meşalesi oldu.

Kaynak: https://www.yenimakale.com/19-mayis-ile-ilgili-sozler.html#ixzz3aW8axyqW

19 Mayıs için Yazılmış Bazı Şiirler

19 Mayıs

Bir gemi açıldı Bandırma’dan Anadolu’ya,
Bir haber salındı Samsun’a, Bolu'ya,
Afyon’a, Sakarya’ya, bozkır içinde Kulu’ya,
Bağımsızlık meşalesi tutuşturuldu 19 Mayıs’da.

Sömürüye, gericiliğe dur denildi,
Topraklarımıza göz koyanlar bir bir yenildi,
Derneler, Çanakkaleler, nice şehit erler anıldı,
Mustafa Kemal Samsuna çıktı 19. Mayıs’da.

Savaştan bezmiş millet yine haykırdı çoştu,
Mehmetiyle birlikte ana, bacı cepheye koştu,
Zalim düşman meydanlarda yenildi şaştı,
Türk milleti tarihe haykırdı 19 Mayıs’da.

Doğudan batıya birer ağ örüldü,
Sana yapılan haksızlık, zulüm görüldü,
Bunca kahpeye bir bir hesap soruldu,
Kurtuluş savaşına adım atıldı 19. Mayıs’da.

Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi
Türkiye’nin yarınlarını bir bir sezdi
Tarih onu altın harflerle yazdı
Açılan yaralara su serpildi 19 Mayıs’da

Bağrı yanık yağız yüzlü erler,
Özgürlük uğruna koyuyordu serler,
Buna cihanda görülmemiş olay derler,
Türk yeniden şahlanmıştı 19 Mayıs’da.

Porsuk’ta, Sakarya’da su kanlı aktı,
9 Eylül, İzmir’de düşmanı denize döktü,
Türk genci senin eşin, emsalin yoktu,
Yıktın engeli, aştın dağları 19. Mayıs’da.

Bir devir battı, bir güneş doğdu,
Tüm milleti neşe, sevinç boğdu,
Haksızı haklı yine kovdu,
Biz barışı kurduk 19. Mayıs’da

Atam; emaneti senden aldı Türk genci,
Kendin eşsizsin, her sözün inci,
Tüm dünyaya sen verdin bu bilinci,
Cehalete karşı and içtik 19 Mayıs’da.

Kemalist Türkiye’yi kurduk Anadolu’da,
Atatürkçülük’tü uygarlığa giden yoluda,
Bizim için yalandı, sağıda, soluda,
Biz yeniden uyandık 19 Mayıs’da.

Ey Türk genci! bu gün senin günün,
Sen yaptığın işle hep öğün,
Türk evladısın yoktur senin sonun,
Sonsuzluğa el uzattın 19 Mayıs’da.

Mustafa Ayık

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayıs'ın ondokuzu
İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.
Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,
Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı
Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.
O yürekle değişti milletimin kaderi.
Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!
Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.
Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,
Yeniden hayat verdi o nur Anadolu'ya.

Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur.
Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.
Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.
Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara'da buluştu.
Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.
Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.
Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir'in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.
Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.
Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.
Gerekirse tarihi yazarız yine kanla!

Sinan Orhan

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 Müjdeli gün,
Türk çocuğu unutma,ne oldu dün.
Türk'ün uyanıp şahlandıgı o gün,
Özgürce yaşamanı sağladı bugün.

Türk'ün Bayrağı karalar bağlamış,
Gitmeden esaret dalgalanmam diyor.
İstanbul Fatihi Mehmet Han ağlamış,
Mezarında Ruh'u yatmam diyor.

Fransızlar Adana benim diyor,
Doganbey Vatan için can veriyor.
Urfa,Maraş ve Antep'te İngilizler,
Namus ve şerefime göz dikiyor.

Yunan Ordusu çıkmış İzmir'ime,
Hançerini saplamak ister Yüreğime.
Antalya ve Konya'da İtalyanlar,
El uzatmış Ay-Yıldızlı Bayrağıma.

Samsun'da İngiliz cirit atıyor,
Ermeni-Rum Türk'ü satıyor.
Irak ve Filistin'i İngiliz almış,
Suriye -Lübnan Fransız'a kalmış.

İngiliz Bayragı Yürekleri dağlıyor,
Evliyalar şehri İstanbul ağlıyor.
Eyüp Sultan'da toplanmış Şehitler,
Başta Gençosman ferman dinliyor.

Ermeni-Rum Çeteleri silahlanmış,
Anne karnında bebeleri Süngülüyor.
İngiliz - Fransız destekli Sülükler,
Türk'ün Kan'ını içerek besleniyor.

Şahin bey Antep'ten seslenir,
Yakışmaz Türk'e Esaret Ar gelir.
Adana'dan Sinan Paşa cevap verir,
Esir yaşamaktansa ölüm hoş gelir.

19 Mayıs 1919 Kutlu sabahında,
Mustafa Kemal'im Bandırma Vapurunda.
Özgürlük Meşalesi tutuştu Samsun'da,
Yayıldı dalga dalga Anadolumda.

Mustafa Kemal'im Bayrak olup,
Esti Samsun'dan Yurdum üzerine.
Zulmün kahredici Güneşi olup,
Çöktü Emperyalist güçlerin üzerine.

Savunmasız Yurdum işgal selinde,
Esaret ölümdür gönül telinde,
Kefen teninde,Şehitlik dilinde,
Toplandı Milletim Ata'nın emrinde.

Ondokuz Mayıs Gençlik Bayramı,
Gençler Sporla kutlar Bayramı,
Atatürk'ün gençliğe büyük armağanı,
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

Zulmün sonu,Özgürlüğün başı,
Cumhuriyet yolunun ilk yapı taşı,
Türk'ün kurtuluş umudunun gözyaşı,
Ezilmişliğe başkaldırının sembolü bugün.

İshak Özlü

19 Mayis Genclik Ve Spor Bayramı

19 Mayis genclik ve spor bayrami
Spor yapsin gencler demis Ataturk
Istemem evde bos durupta yatani
Spor yapsin gencler demis Ataturk

Sporcu dedigin centilmen olmali
Zeki cevik ve atilgan olmali
Guzel ahlakli ve mutevazi olmali
Spor yapsin gencler demis Ataturk

Sigara ickiyi icmeyin demis
Sporu genclere tavsiye etmis
Bu bayrami genclere hediye etmis
Spor yapsin gencler demis Ataturk

Saglam vucutta saglam kafa istemis
Cumhurriyeti genclere emanet etmis
Sporun faydasini yillar once soylemis
Spor yapsin gencler demis Ataturk

Spor kardesliktir yaris bahane
Hem kulturdur hem orf hemde anane
Spor yapmayan ya delidir ya da divane
Spor yapsin gencler demis Ataturk

19 MAYIS

Gençlik şölenimiz var,
Yurdumun dört bucağında.
Meşaleler yanıyor,bandırma vapurunda.
Güneş doğuyor,o güzelim Samsun'un ocağında...

Denizler artık dar geliyor,
Zalim düşmanların yaptıkları,ar geliyor.
Bakın; bakın enginlere,
Mustafa Kemal'imiz geliyor...

Yeşeriyor artık umutlarımız,
Şenleniyor artık otağımız evimiz.
Bakın; bakın,enginlere...
Mustafa Kemal'imiz geliyor

19 MAYIS

Yol aldın hırçın Karadeniz'de
Umuda ve geleceğe doğru
İnandı sana Türk milleti
Ve uyandı derin uykusundan
İşte bak! geliyor ardından

Başlattığın bir savaştı
Esaretten özgürlüğe,
Karanlıktan aydınlığa ve...

Bir sözün yetti,
İnançla doldu yürekler
Adımlar uygun adım
Yürüyüş başladı Samsun'dan

19 Mayıslar kutlanıyor, kutlanacak
Atam, bu yürüyüş hiç durmayacak

19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.

Ali ERTAN

19 Mayıs'da Samsun

Bu gün ne güzel Samsun
Güneş daha aydınlık
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
Ulusca Samsun'daydık

Bin dokuz yüz on dokuz
19 Mayıs bu gün
Atatürk'ün Samsun'a
Ayak basmıştı bu gün

Kurtuluş Savaşı'nı
Atam bu gün başlattı
Bandırma vapuruysa
Şanlı bir gürev yaptı

SON SÖZ

"Türk gençliğinin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum. Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Anlamda, fikirde, tarihte bu söylendi. Eğer bugün batı, nihayet teknikte bir üstünlük gösteriyorsa… Ey Türk çocuğu! O suç da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin! Bu belli fakat zekanı unut! Daima çalışkan ol!”

#MustafaKemalATATÜRK

-BİTTİ-

Bayramımız Kutlu Olsun :)

Diğer Bayram Tadında Yazılar için

Bu Adam'ın Diğer Bencelerine tıklayın.

#V


13|9
3854

En İyi Kız Görüşü

 • Emeğine sağlık çok güzel bir bence olmuş , bu millet için, Türkiye Cumhuriyeti kurulsun diye çabalayıp savaşıp bu güzel günleri başarıları bayram ilan eden büyük gurur yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun , Türk milletinin bayramı kutlu olsun

  0|1
  0|0

En İyi Erkek Görüşü

 • detaylı bilgi ve özveri için teşekkür ederim

  Bu arada heryerde oldugu gibi vatanhainlerinin bazıları iş başında istesende istemesende Atatürk gerçeğini değiştiremezsin sok artık o kıt beynine şunu!

  3|1
  0|2

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 37

 • mustafa kemal atatürkü saygıyla anıyoruz

  0|1
  0|1
 • Tarih: 12 Haziran 1919
  Yer: Amasya

  "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır..." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  Harika bence olmuş... Ben de aslen Amasyalı olarak bunu paylaşmak istedim :) Ulu Önder Yüce Atatürk'ü büyük sevgi ve özlemle anıyoruz... <3

  0|1
  0|3
 • emegine saglik :)

  0|2
  0|3
 • Ellerine sağlık

  0|1
  0|0
 • 19 Mayis Gençlik ve Spor Bayramımiz Kutlu olsun ♡

  0|2
  0|1
 • başarılı

  0|1
  0|0
 • Samsun da şu an buyuk kutlamalar var
  Genclerin genclik bayrami kutlu olsun

  1|1
  0|2
 • İlk defa bu yıl okulumda bir kutlama yapıldı diyebilirim o da sadece belediye başkanı katılacak diye keşke eskisi gibi herkes bu kutlu günü gerçekten kutlasa ne yazık

  0|1
  0|1
 • Osmanlı döneminde ona bir fermanla görev verildi
  hata etti abdülhamid!
  gezdi o tüm anadoluyu
  Astı şapka takmayanı
  Mezarından çıkarıp.
  Ben değil tarih diyor bre hey müslüman
  asıldı İskilipli atıf, şalcı bacılar!!!

  1|1
  1|2
  • Osmanlı öldü. Bitti. Yok oldu. Ve birdaha geri gelmeyecek canım çünkü zayıftı, başarısızdı ve padişahlarıda beceriksizdi. Şimdi Arabistana gidip ağlayabilirsin.

  • Hepsini Göster
  • Çocukları katleden, 5000 yıllık dilimizi 1000 yıl boyunca değiştiren osmanlı ve selçukluya bu halkın izin vermesi hataydı asıl.

  • Kesinlikle, osmanlinin dogru duzgun bir dili bile yoktu, osmanli turkcesi diye yutturduklari arapca, farscayla karisik bir dille konusuyorlardi.

 • 19 Mayıs1919 ruhunun kaybolmadığı
  bayrağımızın özgürce dalgalandığı nice yıllara…

  0|1
  0|1
 • Tesekkurederiz

  0|1
  0|3
 • emeğine yüreğine sağlık, gençlerin ve de genç kalmayı başaranların gençlik bayramı kutlu olsun

  0|1
  0|0
 • Allah rahmet eylesin!

  0|0
  0|0
 • Ah ah keske bugunlerde de yanimizda olsaydi ..
  Vatan teror olaylarindan, huzursuzluktan gecmiyor , keske yanimizda olup ulkeyi vasifsiz devlet adamlarindan, yolsuzlardan, haysiyetsizlerden kurtarsaydin. Keske hic gitmeseydin..

  0|1
  0|0
 • süper olmuş eline sağlık :)

  0|1
  0|0
 • Bir daha gel Samsun'dan sarı saçlık. mavi gözlüm 😢💕

  1|1
  0|3
 • Allah mekanını Cennet eylesin.. Ruhuna Fatiha..❤️Çok özleniyorsun..😔

  0|1
  0|0
 • Emeğine sağlık.

  0|0
  0|0
 • Rahatsiz olanlar defolup Arabistana gidebilirsiniz. İyi günler.

  0|2
  0|0
  • yok ya? İslam orduları hepsinden önce anadoludaydı

  • Hepsini Göster
  • @Pırtıl neyse sen kazandın :D

 • Tebrikler guzel olmus😉

  0|0
  0|0
 • Kızlar Devam
  17

Erkekler Ne Diyor 53

 • Şahane bir Bence olmuş. Herkesin bu bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Cidden çok emek vermişsiniz. Helal olsun :)

  0|1
  0|0
 • Başarılı olmuş ^^

  0|1
  0|0
 • Eline sağlık

  0|1
  0|2
 • Altı ok doğrultusunda ilerlediğimiz müddetçe bu ülkede yaşayan, nefes alan her canlı daima refah huzurlu ve güvenli bir hayat sürecektir.
  Böyle bir Yüce Türk'ün kitaplarını okumak, görüşlerini anlamak ve uygulamak milli görevdir. 3-5 yılanın hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz.

  2|0
  0|0
 • La, bu ülkede 19 mayıs fazla mesaidir. onun dışında kafa şişrmek... asdffgg Nerde o stadyum çimlerınde kendı bedenıne uymayan eşofmanlar ile blu-ray de ağır hareket edermiş gibi oyun havasında oynayan nesil. asdfg

  .. minibüse binip önde ki otobüsü takip et diyen mılletız. asdff

  0|0
  0|0
 • Eline sağlık

  0|1
  0|0
 • başarılı paylaşım

  0|1
  0|0
 • güzell

  0|1
  0|3
 • Atamızı Saygıyla Ve Özlemle Anıyoruz.

  0|1
  0|0
 • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun, teşekkürler kardeşim.

  0|1
  0|0
 • amasya kongresinde de hilafeti koruyacaklarına dair şeref yemini etmişlerdi, sonra kendileri kaldırdı :)

  0|2
  0|0
 • bu kompozisyon tadindaki yazini arsivime eklicem. Emegine Saglik.

  0|2
  0|0
 • Atamızı saygı ile anıyoruz tüm TÜRK milletinin 19 mayıs gençlik ve spor bayramı kutlu olsun

  0|1
  0|3
 • Bu site Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır kıytırık sevgililer gününde bile de siteprofilini değiştiren saçma sapan şekiller koyan bu site hiçbir milli bayramda ne logosuna Türk bayrağı koyar ne de Atatürk'ü anan bir sembol koyar. sitenin yolu zaten belli yaziklar olsun

  1|0
  0|0
 • Atatürk düşmanı arap sevicilere inat onu ve ilkelerini yaşatıcağız

  2|1
  0|0
 • ne yalan söyleyeyim eskiden beri sevmedim bu günleri. Sadece kurban bayramı ve ramazan bayramını seviyorum

  0|0
  0|0
 • Emeğine sağlık süper olmuş :) sanırım bu sene yazan yok

  0|0
  0|0
 • İyiki Doğdun ATAM

  1|1
  0|4
 • Ooo supersin kardesim event haline getirdiniz zaten

  0|1
  0|1
 • Erkekler Devam
  33
Yükleniyor...