Adli Tatilde Davalar ve Süreler

Adli Tatilde Davalar ve Süreler

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

ADLİ TATİLDE HUKUK MAHKEMELERİNDE ŞU DAVALAR GÖRÜLÜR

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile cevap dilekçelerinin ve işlemden kaldırılan dosyalarda yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

SÜRELERE ETKİSİ

Hukuk mahkemelerinde, adli tatile tabi olan dava ve işlerde, kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatile rastlarsa, süreler bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

CEZA MAHKEMELERİNDE ADLİ TATİL

Ceza mahkemelerinde adli tatil süresinde soruşturma ve tutuklu işlere dair kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. (CMK 331/2)

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar. (CMK 331/3)

SÜRELERE ETKİSİ

Ceza yargılamalarında, adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

Adli Tatilde Davalar ve Süreler
15 Görüş