Osmanlıca şiirin Türkçe karşılığını biliyor musunuz?

Fatih Sultan Mehmet'in yazmış olduğu bir şiir, Farsça'da olabilir bilemedim. Günümüz Türkçe'sindeki karşılığını bulabilecek bir yardımsever? :(

Dolsa 'âlem ta'n degül dûd-ı siyâhumdan benüm
Mihr görmen zerrece gün yüzli mâhumdan benüm

Nice pinhân eyleyem ol dilbere âşıklugum
Pür durur dîvân şehrün âh ü vâhumdan benüm

Devlet-i 'aşkıyla payem bir makama irdi kim
Şânumı anlar görenler izz ü câhumdan benüm

Hâk-i pây-i yâr tâcum kûy-ı dilber mesnedüm
Reşk ider Cemşîd ü Cem taht ü külâhumdan benüm

Hayl-i 'aşkı şâh-râh-ı gamda kılsam germ-rev
Çeşm-i encüm kuhl ider gerd-i sipâhumdan benüm

'Avniyâ bir hâle irdüm derd-i hicr-i yâr ile
'İbret alur niceler hâl-i tebâhumdan benüm
Güncellemeler:
+1 yıl
Yaaa yok mu hiç bilgisi olan :/
Osmanlıca şiirin Türkçe karşılığını biliyor musunuz?
4
1
Görüşünü yaz