Kedi ve Köpeklerde enfeksiyöz hastalıklardan bunları biliyor muydunuz?

MerveeKüçükk
  • Köpek Gençlik Hastalığı:
Distemper de görülen göz bulguları konjunktiis, koriyotinitis ve akut kerolokojunktivitis sikka'dan ibarettir. Kerotojuntivitis sikka'nın nedeni distemper virusunun dakriyo adenitisi ile ilgili olailir. Ayrıa trigeminal sinirin yangısı, lakrimasyon ve göz kırpma için reflek arkı oluşumunu engelleyerek keratite yol açabilir. Distemper'de Schirmer gözyaşı testinin kullanımı tanıda oldukça önem taşır. Optik nöytris ve/veya optik kanal lezyonları körlüğe neden olabilir. Konjuktival kazıntının IFA testi ile viral antjenler ortaya çıkarılabilir. Sitolojik nuayenelerle ise intrasitoplazmik ve/vya intranüklear epiteyal inklüzyonları, hastalığın genç köpeklere gözlenmesi ve diğer sistemik belirtiler tanıyı kolaylaştırır. Sitemik sağaltıma ek olarak akut kerotokonjuktivisin tıbbi sağaltmınında gözyaşı salgısı yapay olarak sağlanmaktaadır. Oral ya da lokal pilorkarpin lakrimasyonu stimüle etmek için kullanılabilir hastalığın başlangıcından sonraki 3-6 haftad gözyaşı normalde döner.
  • Bulaşıcı Köpek Hepatiti:
Adenovirus tip-1 enfeksiyonu geçiren köpeklerin %20'sinde uveitis görüldüğü 1947 yılında Rubart tarafından bildirilmiştir. Ciddi kerato-uveitis ve korneal ödem (mavi göz) Arthus tipi bir reaksiyonun sonucu doğal olarak doğal enfeksiyonla ya da Adenovirus tip1 aşısı reaksiyonundan Adenoirus tip-2 ile aşılama yapıldığında mavi göz hastalığı insidensi azalmıştır. Afgan tazılarının mavi göz hastalığına karşı ırk yatkınlıklarının bulunduğu gözlenlenmiştir.
  • Leptospiros:
Leptospira etkenleri köpeklerde nonspesifik konjuntivistis konjunktival ve skleral, ikterus konjunktival peteşiler, subkonjunktival hemoraji ve antreior uveitise yol açabilir. Kesin tanı için humor aqueoue'tan alınan numunede kan serumunda antikoarlar aranır.
  • Bruselloz:
Bruselloz köpekte uveitis ve korneal opasite, endoftalmitis, optik nöyritis ve retinal ayrılmalara neden olabilmektedir. Hastalığın sadece gözü etkilediği de görülmüştür. Hastalığın zoonoz olması mikroorganizmanın ok edilmesinin güçlüğü nedeni ile bazı yazarlar sağaltımı öğütlemektedirler. Sağaltımda yerel uveit sağaltımına ek olarak tetrasiklinler doksiskinler ya da minosiklin grubu antibiyotikler kullanılmaktadır.
  • Borreliozis (Lyne Disease):
Etkeni kenelerce taınan Borrelia bogdoferi'dir. Klinik belirtiler, lef yumruları şişkinliği ateş, zaman zamannükseden topallık üveitisten oluşmaktadır. Yumuşak dokularda lezyon bulunmamakla birlikte bir ya da daha fazla eklem eklenmiş olabilir. inoviyada başta nötrofiller olmak zere kökosit birikimi vardır. Kesin tanı serolojik testlerle olur. Sağaltımda tetrasiklinler kullanılır.
  • Kuduz:
Kuduz hastalığında gözde konjuktival hieremi mukopurulent gözyaşı akıntısı, anizokori, ayrık ya da bitişik strabimus ve 3. göz kapağının prottusionu şekillenir.
  • Tetanoz:
Pupillalar miyotik ve 3. göz kapağı belirgin olarak protrusion halindedir.
Kedi ve Köpeklerde enfeksiyöz hastalıklardan bunları biliyor muydunuz?
3
1
Görüşünü yaz