Cinsellik Eğitiminin Önemi: Cinsel Mutluluğunuz, Yaşam Başarınızı, Huzurunuzu ve Zenginliğinizi arttırır!

Cinsel Terapist, Aile İlişki Danışmanı

Türkiye’de birçok kişi cinsellik danışmanlığını bir uzmanlık alanı olarak kabul etmese de cinsellik, insanoğlunun varoluşunda bilinen doğal yaşamın parçası olarak yeterli gelmediği için danışmanlardan cinsellik ve cinsel yaşam hakkında temel bilgilere sahip olmalarını, doğru üreme ve sağlıklı birliktelikler, evlilikler için uzman desteği almayı mantıklı kılmaktadır. Cinsellik gelişimsel bir süreç olduğu için, danışmanın konsantrasyonu, tercihi, kimliği veya ortamı ne olursa olsun, bir danışman, danışanlarla cinsellikle ilgili her türlü probleminin her yönü ile mücadele ile karşı karşıya kalacaktır. Cinsel danışmanlık özel müdahaleler gerektirse de, danışmanların danışanlarının ihtiyaçlarını karşılama yetkinliklerini artırmaları gerekir.

Şu anda, Danışmanlık ve İlgili Eğitim Programları Akreditasyonlu Academi veya bir üniversiteden, evlilik, çiftler ve aile danışmanlığı yoğunlaşmasının bir parçası olarak cinsellik danışmanlığı dahil edilmesini gerektirmektedir. Bazı programlar cinsellik danışmanlığını seçmeli ders olarak sunmalı, birçok danışman bu özel eğitim olmadan programlarından mezun olmamalı. Sonuç olarak, danışmanların lisansüstü eğitimlerinin ötesinde mesleki gelişim fırsatları aramada proaktif olmaları gerekir. Cinsellik danışmanlığı yeterliliğini artırmaya yönelik özel hedefler şunları içerir:

Cinselliğin çeşitli boyutlarını keşfetmek
Cinsel önyargılara, değerlere ve inançlara ilişkin öz farkındalığı artırmak
Danışanlarla cinselliğe hitap ederken rahatlığı artırmak
Cinsel sorunların değerlendirilmesi ve teşhisinde daha yetkin hale gelmek
Sağlıklı cinsel gelişim bilgisinin artması
Cinsel danışmanlığa giriş

Cinsel danışmanlığa giriş iki maddeyi içerir:

Cinsellik Eğitiminin Önemi: Cinsel Mutluluğunuz, Yaşam Başarınızı, Huzurunuzu ve Zenginliğinizi arttırır!

1) Danışmanların ve eğitimdeki danışanların önyargılarını, değerlerini ve inançlarını hedeflemek için cinsellikle ilgili yapıların ve mitlerin farkında olmak

2) Cinsel danışmanlığın tanımlanması

Cinsel danışmanlık genellikle danışmanlık mesleği içinde bir uzmanlık alanı olarak görülmesine rağmen, bunun yerine tüm danışmanların temel bir yeterlilik derecesi göstermesi gereken bir alan olarak görülmesi için artan bir destek vardır. Çünkü yaşam süresi boyunca tüm gelişim aşamalarıyla ilgilidir. Cinsel danışmanlık “seks eğitimine, değerlerin açıklığa kavuşturulmasına, cinsel tutum ve inançların araştırılmasına ve öz imgenin, cinsel kimliğin keşfine yönelik bir süreç” olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir cinsel danışmanlık tanımının sürdürülmesi, genel sağlık hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için müdahalelerin uygulanabileceği danışanları hoşgörü ile karşılar. Ayrıca cinsellik danışmanlığı sürecinin genellikle bireysel danışmanlıkla başladığını ve çiftlerin danışmanlığını da içerecek şekilde genişlediğini vurgulamak istiyoruz.

Danışmanlar danışma ilişkisine girdikçe, cinsellik danışma sürecinin odağı haline gelene kadar ve olmadıkça çoğunun farkında olmayabilecekleri kendi öznel cinsellik deneyimlerini de dile getirirler. Farkındalık eksikliği, danışmanların danışanları için terapötik olmayan bir şekilde yanıt vermesine yol açabilir. Örneğin; konuyu değiştirmek, danışanın endişesini en aza indirmek veya yanlış, önyargılı bilgiyi ortadan kaldırmak gibi. Öte yandan, cinsellikle ilgili artan öz farkındalık, danışmanları kendi duygusal tepkilerini yönetme ve nesnelliği sürdürme konusunda bilgilendirir. Danışmanlar, cinselliği ele alırken öz farkındalıklarını ve rahatlık düzeylerini çeşitli şekillerde artırabilirler.

Cinsellikle ilgili terimlerin kişisel tanımlarını anlamak ve ortak bir dil oluşturmak (örneğin, cinsellik, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet rolleri ve cinsiyet kimliği)
Cinselliğe odaklanan konferans atölyeler yapmak ve katılmak. Diğer profesyonellerle ağ kurmak, vakalar üzerinde iş birliği yapmak, kişisel tepkileri tartışmak ve cinsellik danışmanlığı hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak için değerli fırsatlar sağlayabilir.
Kendinin ve / veya başkalarının cinsellik hakkında ifade ettiği mitleri keşfetmek. Bu, kültürden ve aileden alınan cinsiyet, ilişkiler ve cinsel davranışla ilgili hikayeleri, görüntüleri ve mesajları dikkate almayı içerir. Bazı örnekler şunlardır:
Cinsiyet: "Erkekler ağlamaz." "Kızlar güçsüzdür, ağlar, zayıftır."
İlişkiler: Partnerinizin sizi mutlu edeceğine inanarak başlayıp, bunu kodlayarak her yapılanı kabullenmek. Erkek hediye aldıysa bir hata yapmıştır.
Cinsel davranış: "Erkekler her zaman sekse hazırdır." Kadınlar erkeklerden daha az cinselliği arzular. Kadın cinselliği erkeği mutlu etmek için yaşar.
Cinselliğe odaklanan profesyonel organizasyonlara veya ağlara katılmak.

Cinsel işlev bozukluğu

Danışmanların, cinselliğin gelişimsel deneyiminin sağlıklı yönlerinin farkında olmaları gerekse de, cinsel işlev bozukluğu hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekir. Kişinin bilgilerinin sınırlarını değerlendirmek ve bir danışanı bir cinsel terapiste ne zaman yönlendireceğini bilmek önemlidir. Cinsel terapistler, cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde uzmanlaşmıştır. Bir sevk yapmadan önce, birçok danışan damgalama konusunda endişelendiğinden, mitleri ortadan kaldırmak ve cinsel kaygılar için daha doğru müdahalelerde bulunmak adına danışanları cinsel terapinin doğası hakkında bilgilendirmek gerekebilir.

Bir danışanı, cinsel danışmana yönlendirmenin uygun olup olmadığını belirlemek için değerlendirme gereklidir. Cinsel işlev bozuklukları cinsiyete özgüdür ve semptomların en az altı ay boyunca mevcut olması ve semptomların ciddiyetinin belirli kriterleri karşılaması gerekir.

Cinsel Sorunlar

Cinsellik Eğitiminin Önemi: Cinsel Mutluluğunuz, Yaşam Başarınızı, Huzurunuzu ve Zenginliğinizi arttırır!

Cinsellikle ilgili kaygılar, işlev bozukluğunun ötesine geçer. Pek çok danışan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi normal gelişimsel süreçler, cinsel deneyimler ve cinsel travma gibi, normal cinsel gelişimin dışında kalan deneyimler nedeniyle sıkıntı yaşar. Cinsel gelişim kaygıları için, danışman, danışana kültürel ve / veya dini inançlar, cinsel deneyimler, değerler ve davranışlar gibi ya da biyolojik ve psikolojik yönler gibi "kendi" ve "diğer" kavramlar arasındaki ikilemleri çözmede yardımcı olmaya odaklanan terapiler uygulayabilir. Danışmanların bu sosyal yapıların (erkek / kadın, gey / heteroseksüel vb.) İkili kavramsallaştırmasının ötesine geçmesi yararlıdır. Cinsel terapide, danışanların iki uç nokta arasında bir yere düştüğü, sürekli olarak görülebilecek çeşitli bileşenlere sahip olduğunu ileri sürülebilir. Bu şekilde, biyolojik cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyeti ve toplumsal cinsiyet ifadesini, bir kişinin cinsel kimliğinin tam bir resmini oluşturmak için etkileşime giren cinselliğin farklı yönleri tanımlanır. Bu yöntemlerin kullanılması, danışmanların varsayımlarda bulunmak yerine cinsel deneyimlerinin ve ifadelerinin çeşitli yönleri hakkında değerlendirme ve müdahale aşamalarında, danışanlarla açık bir diyalog kurmasına olanak tanır.

Travma gibi normalin dışında kalan deneyimler için terapiler, bu deneyimlerle ilişkili olumsuz etki ve semptomları en aza indirmeye odaklanır. Travmatik tepkilere odaklanmak için özel, kanıta dayalı tedavi yaklaşımları oluşturulmuştur. Danışmanlar travmatik semptomları belirlemek için çok sayıda değerlendirmeye erişebilir. Ek olarak, travma -özellikle cinsel travma - bir bireyin cinsel işlevi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Çocukluk çağı cinsel travmasına özel olarak, normal ve normal olmayan bir cinsel deneyimin ne olduğu ve nasıl olduğu konusunda bilgi eksikliği olabilir. Çocukken cinsel taciz ve yetişkinken tecavüze uğramış danışan için sağlıklı ve hoş olan fiziksel hisleri ayırt etmek zordur. Danışanın önce kendi bedeniyle rahat olması ve cinsel organların ve erojen bölgelerin nerede olduğunu öğrenmesi gerekir. Vücuduna ve cinsel organına dokunulduğunda yarattığı hislere aşina olduktan sonra, bu, cinsel deneyimleriyle yaşadığı önceki travma ile ilgili ilişkilerin bir kısmını açığa çıkarır.

Cinsel Danışmanlık Sekste Mutluluğunuzu Arttırır
Cinsel Danışmanlık Sekste Mutluluğunuzu Arttırır

Cinsel danışmanlık modelleri

Cinsel danışmanlığa, danışanların cinsel endişelerini ele almak için kullanılan tekniklere rehberlik eden, her biri cinsellikle ilgili farklı varsayımlara sahip çeşitli yaklaşımlar vardır.

Davranışsal ve bilişsel-davranışçı yaklaşımlar , cinselliğin içgüdüsel olarak doğuştan itibaren öğrenildiğini ancak öğrenilemeyebileceğini varsayar. Bu nedenle, bir kişinin cinsel geçmişi geçmiş davranışlara dayanır ve davranış provası yoluyla değiştirilebilir. Bu açıdan, müdahaleler şunları içerebilir:

Psikoeğitim: Normal, gelişimsel ve anormal cinsel deneyimler hakkında eğitim vermek.
Bilişsel yeniden yapılandırma: Cinsellik ve cinsel davranışla ilgili düşünme hatalarını ve mitleri ele almak.
Önem veren günler: Her ortak, eşinin gerçekleştirmesini isteyeceği ayrıntılı davranışların bir listesini oluşturur ve her iki taraf da bu davranışları tutarlı bir şekilde yerine getirmekle görevlendirilir.
Davranış teknikleri: Sistematik duyarsızlaştırma, iddia eğitimi ve sıkma / başlatma-durdurma teknikleri gibi tekniklerle belirli cinsel endişeleri ele almak.

Cinsellik Eğitiminin Önemi: Cinsel Mutluluğunuz, Yaşam Başarınızı, Huzurunuzu ve Zenginliğinizi arttırır!
20
8
Görüşünü yaz
8Kız Görüşü
20Erkek Görüşü

Bi’Bot Seçimi

Çok Süper Görüş
 • Cailleach

  Elinize sağlık

  Ülkemizde cinsel danışmanlık gerek bireysel gerek çiftler bazında nedense tabu sayılan bir konu. Kişiler cinsel sorunları olduğunu kabul etmiyorlar, etseler bile yardım almaktan utanıyorlar. Yazınız bunun önemini güzel şekilde vurgulamış.
  Mesleğin aslında hiç de küçümsenmemesi gerektiğini ve önem arz ettiğini bir kere daha görmüş olduk.

  Sevdim 2 Kişi
  Görüş hala geçerli mi?

En İyi Erkek Görüşü

 • aerolite

  Bu biraz sıkıcı bir bence olmuş... Daha çok konunun profesyonellerini ilgilendiren bir metin gibi geldi. Yine de sizi sitede aktif görmek güzel bir durum. Paylaşımlarınızı takip etmeye devam edeceğim.

  Sevdim 1 Kişi
  Görüş hala geçerli mi?

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

719
 • ƘƲƦƬƘıԼıƇı

  Emeğine sağlık her konuda uzman birine danışmanın önemli olduğunu düşünüyorum zaten bizim insanımız uzmana gitmekten kaçınıyor ama gitmek gerekiyor

  Sevdim 2 Kişi
 • Ummtşşş

  Cinselliğin basit bir eylem olduğunu iddia eden herkesin okuması gereken oldukça başarılı bir çalışma olmuş.

  Sevdim 2 Kişi
 • MecaziAdam

  Size göre her şey cinsellik o zaman böyle saçma sapan bişi duymadım ben yaşam başarısı huzur ve mutluluğu ne sağlar biliyonuz mu Allah a yakın olmak sağlar iradeli olmak sağlar yaptığın ibadetler sağlar çalışmak sağlar tevekkül sağlar

  Eğlenceli 1 Kişi
 • Cruzeiros

  Türkiyede cinsellik neden bu kadar fobik ben anlayamıyorum. Eğitimle aşılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

  Sevdim 1 Kişi
 • Ezgi1010

  Teşekkürler inşallah okurlar da bilgi sahibi olurlar 🤣

  Sevdim 5 Kişi
 • EmirAdakul

  Elinize sağlık bu tip aorunları olanlar kesinlikle terapi almalı

  Sevdim 1 Kişi
 • Dilers

  Güzel bir yazı olmuş teşekkürler güzel paylaşım için

  Sevdim 1 Kişi
 • kalbiyüzünde

  Neden şikayet edemiyoruz cinsellik kategorisinde değilken?

 • Ararat344

  Bizm kadınlarımız bılıncsız bence bunu okuyup ve arastırma yapmaları lazım

  Sevdim 1 Kişi
 • Kivanccevapliyor

  Diğerlerini bilmiyorum ama bi yıldız performansındayım ve fakirim

  Sevdim 1 Kişi
 • merry_m

  Vay canına

  Sevdim 2 Kişi
 • PresentVictoria

  Of arkadaş off :(

  Sevdim 1 Kişi
 • TIlki_Bey

  Herşey cinsellikle alakalı değil ki

  Sevdim 1 Kişi
 • DoWhatYou

  Faydalı bir içerik olmuş elinize sağlık.

  Sevdim 1 Kişi
 • tastycock

  Güzel bilgiler paylaşmışsınız. Ellerinize sağlık.

  Sevdim 1 Kişi
 • BASIMIANNRMYAKTI

  Cinsellik mi o ne?

  Sevdim 1 Kişi
 • noyansgt

  Tebrikler. Gerçekten güzel bir çalışma...

  Sevdim 1 Kişi
 • Yamaç355

  Çok faydalı paylaşım olmuş

 • BADLOWE1234

  Uzun ama faydalı

  Sevdim 1 Kişi
 • neoluyoranlamadım

  Elini, e sağlık önemli konulara değinmissiniZ

  Sevdim 1 Kişi
 • Daha Fazla (6)
YÜKLENİYOR...