5651 internet yasası hakkında

facebook ve twitterda dolanan bazı söylentiler var ki bence yalan.

kırmızı noktalı içerik izlemek 1500 tl

film indirmek bilmek kaç tl falan filan gibi. aslında hiçte öyle değil. yasada ilgili madde;

MAD­DE 9- (1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki gün için­de, ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­rir. Bu sü­re zar­fın­da ta­lep ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de red­de­dil­miş sa­yı­lır.

(2) Ta­le­bin red­de­dil­miş sa­yıl­ma­sı ha­lin­de, ki­şi on­beş gün için­de yer­le­şim ye­ri sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bın bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir. Sulh ce­za hâki­mi bu ta­le­bi üç gün için­de du­ruş­ma yap­mak­sı­zın ka­ra­ra bağ­lar. Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­na kar­şı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz yo­lu­na gi­di­le­bi­lir.

(3) Sulh ce­za hâ­ki­mi­nin ke­sin­le­şen ka­ra­rı­nın, bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re ya­pı­lan baş­vu­ru­yu ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­na teb­li­ğin­den iti­ba­ren iki gün için­de içe­rik ya­yın­dan çı­ka­rı­la­rak ha­zır­la­nan ce­va­bın ya­yım­lan­ma­sı­na baş­la­nır.

(4) Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­nı bu mad­de­de be­lir­ti­len şart­la­ra uy­gun ola­rak ve sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­tir­me­yen so­rum­lu ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de, bu fık­ra hük­mü ya­yın so­rum­lu­su hak­kın­da uy­gu­la­nır.

Buradan da anlaşıldığı gibi yasa sadece "yer sağlayıcı, site sahibi ve içeri yükleyen/satan" kişileri bağlıyor. "Kullanıcı"lar ile ilgili hiçbir yaptırım yok. Ki zaten bu yasa kullanıcı korumak için. Ben böyle anladım, sizde yorumlarınızı ve yanlış anlamışsan doğrusunu yazarsanız sevinirim. Bu arada yukarıdaki maddedeki cezai ücret 2.000-10.000 TL

Tüm yasa için link


0|0
02

Senin görüşün var mı?

Kızlar Ne Diyor 0

Kızlardan ilk görüşü sen paylaş ve
1 Xper puan fazladan kazan!

Erkekler Ne Diyor 2

 • Çok duyduk Bunları.

  Burası türkıye unutmayın yasa çıkar uygulanmaz.

  Veya yasa çıkar. Sadece çıkar ama

  Son bısey daha Bunlar dedıkodu Yok Öyle bırsey

  0|0
  0|0
 • bu yasayı fişleme için çıkardılar neden olduğunu söylim dikkat ettiyseniz örnek hortumdan içeri atılanlar devlet içindeki örgüt kendi çıkarları için yasa çıkarıyor halk için değil diyorki ben suç işlicem gizli kapaklı önce nette yazılan haberleri benim lehime ise 1 dk yok edicem diyor

  bu yasa onaylanırsa size şunu sölim istedikleri zaman sizin bilgisayara girip içindekileri görüp silebilecekler o anda ne yaptığı görebilecekler şu andada görebilirler ama şuçtur bu kanun çıkarsa yasal olucaktır avrupada böyle bir yasa yoktur

  0|0
  0|0
Yükleniyor...