Saygiya saygi sevgiye sevgi?

Norm Ender mi?
Killa Hakan mi?
Saygiya saygi sevgiye sevgi?
3
3
Görüşünü yaz