Aşk mı para mı ? kızlara soruyorum.

kızlara soruyorum ;bir erkeğe çok aşıksınız, fakat önünüzde iki yol var ya sevdiğiniz erkekle olacaksınız ya da milyarlarla ifade edilebilecek bir zenginliğe sahip olacaksınız.hangisini seçerdiniz.


0|0
14|2

En İyi Kız Görüşü

 • Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  0|1
  0|0

Senin görüşün var mı?

0/2000

Gönder

Kızlar Ne Diyor 13

 • İkisi de umrumda değil.

  0|1
  1|0
 • Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask

  Ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask :):):):)

  0|0
  0|0
 • paralı aşk

  1|0
  0|0
 • eğer çok çok aşıksam tabiiki sevdiğim adamı seçerrim paranın satın alamadığı şeyler var.

  0|1
  0|0
 • huzur mutluluk diyorum ben .

  0|1
  0|0
 • dün aşktı bugün para.. yarını kestiremiyorum

  0|1
  0|0
 • Tabikide aşık olduğum erkeği seçerim.Parayla iyi şartlarda yaşarsın ama mutlu olamazsın.

  0|1
  0|1
 • Eğer dürüst olmam gerekirse zengin olmayı seçerdim.

  0|1
  2|0
 • Tabikide ask, cunki ask bir kere gelir devamindada sevgi ve saygi birakir oysa parayi yersin sonrada oturur bakakalirsin :)) veeeee parayi herzaman kazanabilirsin ama aski herzaman bulamazsin...

  0|0
  0|0
 • Zenginliği seçerdim.

  0|0
  0|0
 • tabikide aşk parayla aşkın verdiklerini alamazsın

  0|0
  0|0
 • Parayla aşkı bulurum emmolu, bir git. kjdsglk

  0|0
  0|0
 • para nedenki

  0|0
  0|0

Erkekler Ne Diyor 2

 • Müzik ve dans.. link

  0|0
  0|0
 • Aşk diyenler paraya para diyenler aşka gider :)

  0|0
  0|0
Yükleniyor...