KizlarSoruyor.com Kullanım Koşulları


Son Güncelleme: 7 Kasım 2013

1. TARAFLAR VE KONU

1.1 İşbu koşulların tamamını okuyup kabul ederek www.kizlarsoruyor.com alan adlı internet sitesinde ve bu alan adında yer alan diğer alt alan adlarında KizlarSoruyor.com İnternet Sitesi Yönetimince (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) size sunulan internet sitesine (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak “Kullanıcı” sıfatıyla aşağıda yazılı şartlara bütünüyle uyacağınızı taahhüt etmektesiniz. Tüm bu koşulları bütünüyle ve hiçbir itirazınız olmaksızın kabul etmiyor iseniz lütfen Siteyi kullanmayınız.

1.2. http://www.kizlarsoruyor.com alan adlı internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır), 501 Donne Ave. St. Louis, MO 63130 A.B.D. adresinde yerleşik olan GirlsAskGuys LLC (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir.

1.3. Site üzerinde yeni üyelik oluşturan, ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Siteye herhangi bir şekilde (soru, cevap, yazı, resim, video, bağlantı ve saire) içerik yükleyen kişiler bundan sonra “İçerik Sağlayıcı” ya da “Üye” olarak; Üye olmamasına karşın Siteyi ziyaret eden diğer tüm kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

1.4. İşbu Kullanım Koşullarında Yönetim tarafından sağlanmakta olduğu belirtilen içeriklerin dışında Sitede sunulan ve Yönetimle ilişkisi olmayan ve tamamen Üyelerin Üyelik Sözleşmesinde yazan şartlar altında kendi inisiyatifleriyle Siteye ekledikleri içerikler de Site üzerinde bulunmaktadır. Yönetimin Üye içeriğinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.5. İşbu Kullanım Koşulları metnine Yönetimce Sitede yer verilmek suretiyle Siteyi kullanan herkes tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.

1.6. Yönetim, işbu Kullanım Koşullarının içeriğinin tamamını ya da bir parçasını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Kullanım Koşullarının değiştirilmiş yeni hali Sitede yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Yönetim tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her tür değişiklik Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları metninin, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilmesi söz konusu değildir.

2. TANIMLAR

Site: Yönetim tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli çevrimiçi içeriklerin sunulduğu www.kizlarsoruyor.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

Kullanıcı: Siteye ve/veya veritabanına herhangi bir araç ve yolla erişen ve fakat hiçbir içerik yüklemesine izin verilmeyen her bir kişi.

Üyeler: Üyelik Sözleşmesini onaylayarak Sitede sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler.

İçerik: Siteden erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretlerin bütünü.

İçerik Sağlayıcı: Site dahilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar.

Site Arayüzü: İçerik Sağlayıcılar ya da Yönetim tarafından Sitede sunulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Site Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için gereken komutları ileten internet sayfası parçalar, butonlar ve sair tüm grafikler.

Site Veritabanı: Site dahilinden erişilen sorular ve cevaplar gibi içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Yönetime ait olan FSEK gereğince korunan veritabanı.

Bağlantı: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Siteye, dosyalara ve içeriğe erişim sağlayan linkler.

3. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Yönetim, Site Arayüzü kullanılmak suretiyle Site Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesine ve bu içeriklerin görüntülenip aktarılabilmesine olanak sağlayabilecek ve istediği zaman buna ara ya da son verebilecektir.

3.2. Site, Sitedeki sair içeriğin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Kullanıcı, Site üzerinde yalnızca yürürlükteki yasalara ve genel hukuk ilkelerine uygun amaçlarla işlem ve eylemlerde bulunabilir.

3.3. Kullanıcı, Site dâhilinde bulunabilecek olan metin, görsel ve işitsel imgeler, veri tabanları, videolar ve benzeri dosyalar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini ve de hiçbir şekilde Yönetim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak Sitenin kapsamı çerçevesinde rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4. Site dâhilinde üçüncü kişiler ya da Üyeler tarafından sağlanan içeriklerden ve de Yönetim dışındaki her türlü İçerik Sağlayıcı tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Yönetimin, işbirliği içinde bulunabileceği ya da reklam aldığı kurumların, Yönetim çalışanlarının ve yöneticilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Yönetim, Üyeler ve sair İçerik Sağlayıcılar tarafından Site üzerinden yüklenebilecek, sunulabilecek ya da sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Yönetim, Siteye yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez. Kullanıcıların ve Üyelerin Sitedeki her türden eylem ve işleminde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcılara aittir.

3.6. Kullanıcı, Sitede Yönetimin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz eden ya da saldırı niteliğini haiz olabilecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.7. Yönetim, Site dâhilinde sunulan içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Yönetim bu yöndeki yetkisini hiç kimseye önceden ya da sonradan herhangi bir şekilde ihbarda ya da bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçim ve koşulda kullanabilir.

3.8. Yönetim ve Site 5651 sayılı Kanun ve bağlı ilgili yönetmelikler uyarınca Yer Sağlayıcısı sıfatını haizdir. Yönetim, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki verileri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Yönetim, 5651 sayılı Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uyduğunu beyan eder.

3.9. Yönetim, Site üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, işleyebilir, paylaşabilir, herhangi bir veri tabanı üzerinde saklayabilir.

3.10. Yönetim, Kullanıcının IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih ve benzeri bilgileri de istatistiksel değerlendirme yapmak ya da kişiye yönelik hizmetler sunmak gibi amaçlar çerçevesinde edinebilir, saklayabilir, iletebilir ve kullanabilir.

3.11. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yönetimin yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan tüm erişimler görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Siteden ve Site Veri tabanından bilgi çekmek de dahil olmak üzere hukuka aykırı olup Yönetimin dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

3.12. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin Yönetimin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Site dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

3.13. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alabilecek olan kişisel veriler, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Bildirimi’nde de belirtildiği üzere, aksi ayrıca belirtilmedikçe Üye ve Kullancıların kişisel bilgilerinden herhangi birini, Yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Yönetim, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve sair İçerik Sağlayıcılar ile ilgili talep edilen bilgileri ilgili makam ve mercilere verebilir.

4. FİKRİ MüLKİYET HAKLARI

4.1. Sitenin Veritabanı, Arayüzü, tasarım, metin, kodlar ve tüm görsel-işitsel ögeler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site üzerindeki Site yapıtaşı niteliğindeki tüm ögelerin fikri mülkiyet hakları Yönetime aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

4.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı ve/veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açmaktadır.

4.3. Site, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Kullanıcılar, Yönetimin Site üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Yönetimin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yönetim işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yönetim açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yönetimin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

5.2. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yönetimin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

6. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 8 maddeden oluşan Kullanım Koşulları, Yönetim tarafından Site içerisinde ilan edildiği ve metin başlangıcında belirtilen tarihte yürürlük kazanmıştır. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşullarını Siteyi ziyaret etmekle aynen kabul etmiş olurlar. Site Yönetimi, istediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

Yükleniyor...